Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Η 18η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης του... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντή... Δείτε περισσότερα
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διοίκηση του Γενικού... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Aνάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 46.782,16 € στον ΚΑΕ 1311 σε βάρος της πίστωσης των προϋπολογισμών εξόδων των οικονομικών ετών 2018 και 2019 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναλώσιμου Υλικού Χειρουργείου» (CPV:33162100-4 )αναλυτικά ανά έτος ως εξής: α) Οικονομικό Έτος 2018- 20.000,00 € και β) Οικονομικό Έτος 2019 26.782,16, €
Ημ/νια: 18/04/2018 07:26:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΚΚ469074-7ΡΥ
Θέμα: Αναγνώριση προυπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη του ειδικευόμενου Ιατρού κ. Αλγιουνίδη Μανσούρ-Ιωάννη.
Ημ/νια: 19/04/2018 11:46:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΤΒ469074-3Μ0
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - Αρ. ΣΥΜΒ 8/1306201/(33)UNIPRINT
Ημ/νια: 19/04/2018 13:56:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΔΔΩ469074-ΞΔ9
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Αναλογικών πιεσομέτρων όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 3609/19-04-2018 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε. , για την καθημερινή λειτουργία των διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 57,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 19/04/2018 12:51:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ9Ω469074-ΡΩ8
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-Αρ. ΣΥΜΒ 8/13062017(3)
Ημ/νια: 19/04/2018 14:05:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΝΥ469074-Ω7Ι
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 19/04/2018 13:49:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ1Α469074-ΤΙΣ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας ΤΟΝΟΜΕΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔΩΣΕΩΣ όπως αυτό περιγράφεται στο με άνω με αρ. πρωτ.: 3611/19-04-2018 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία OMMALITE AEE για την καθημερινή λειτουργία του οφθαλμολογικού ιατρείου του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 3.474,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 19/04/2018 13:01:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΥ5469074-Τ4Σ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ
Ημ/νια: 20/04/2018 10:33:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΖ0469074-ΓΧΘ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Οφθαλμολογικού Υλικού όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 3619/19-04-2018 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στις εταιρίες α) AMVIS HELLAS A.E. και β) ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ για την καθημερινή λειτουργία του χειρουργείου του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 2.483,4 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 19/04/2018 14:35:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΣΠ9469074-Α5Κ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
Ημ/νια: 20/04/2018 11:28:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΩΒ469074-0ΔΧ