Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ανακοινώνει ότι,... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ενημερώνει εκ... Δείτε περισσότερα
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Υγειονομική... Δείτε περισσότερα
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Υγειονομική... Δείτε περισσότερα
 
Page 1 of 2 1 2 > >>
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3/08-10-2018 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Ανοσολογικών αντιδραστηρίων όπως αυτά περιγράφονται στην παραπάνω σχετική αίτηση προμήθειας του μικροβιολογικού με απευθείας ανάθεση από την εταιρία ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E. για την καθημερινή λειτουργία του Μικροβιολογικού τμήματος του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 2.332,40 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 15/10/2018 07:40:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΑΗ469074-435
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ημ/νια: 16/10/2018 13:51:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ29Ζ469074-Γ5Λ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Aντιδραστηρίων Βιοχημικών εξετάσεων όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του μικροβιολογικού με απευθείας ανάθεση από την εταιρία ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E. για την καθημερινή λειτουργία του Μικροβιολογικού τμήματος του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 2.463,90 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 15/10/2018 07:44:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7Τ5Λ469074-ΠΘΩ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Ημ/νια: 16/10/2018 13:43:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 75ΡΚ469074-ΗΒΗ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ
Ημ/νια: 12/10/2018 15:25:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΖΨ469074-ΙΚ5
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ημ/νια: 16/10/2018 13:56:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΨΝ469074-91Ε
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ημ/νια: 16/10/2018 14:09:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΕΕ469074-Θ28
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ημ/νια: 16/10/2018 14:14:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Γ3469074-4ΡΘ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ
Ημ/νια: 16/10/2018 14:35:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ9Φ469074-ΩΝΑ
Θέμα: Aνάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 74.400,00 € στον ΚΑΕ 0419 σε βάρος της πίστωσης των προϋπολογισμών εξόδων των οικονομικών ετών 2018 και 2019 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της μονάδας Νάουσας του Γ.Ν Ημαθίας Έτος 2018 29,760,00 € Έτος 2019 44.640,00 €
Ημ/νια: 16/10/2018 14:39:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ95469074-6Δ5