Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 

Συνοπτικός οδηγός προς τους πολίτες

Παρέχει πληροφορίες για την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των νοσηλευόμενων ασθενών και των συνοδών τους.

Διατίθεται σε διάφορα σημεία και προθήκες (stands) του Νοσοκομείου.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Η 18η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης του... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντή... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Σχισμοειδούς λυχνίας με συμπαρατήρηση και τραπέζι για τις ανάγκες της Οφθαλμολογικής κλινικής της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.919,35. € πλέον Φ.Π.Α. 24% (CPV 33100000-1)
Ημ/νια: 17/05/2018 09:34:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 65ΩΖ469074-Α04
Θέμα: Έγκριση προμήθειας ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 4452/16-05-2018 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία α) BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ, β) V&L VIOLAK INTERNATIONAL A.E., γ) ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και δ) MILONAS HEALTH A.E. για την καθημερινή λειτουργία του χειρουργείου του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 660,9 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 17/05/2018 09:05:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΛ6469074-9ΨΚ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Οφθαλμολογικού διαλύματος όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Χειρουργείου με απευθείας ανάθεση από την εταιρία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ για την καθημερινή λειτουργία του Χειρουργείου του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσό 93,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 21/05/2018 09:35:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΧ2469074-29Φ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νια: 17/05/2018 09:23:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 64Ρ8469074-ΟΞΛ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Υγειονομικού υλικού όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας της Διαχείρισης με απευθείας ανάθεση από τις εταιρίες α) V&L VIOLAK INTERNATIONAL A.E. και β) MILONAS HEALTH A.E. για την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 1.725,60 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 21/05/2018 07:42:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7Τ57469074-ΗΚΥ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Ιξωδοελαστικού Διαλύματος όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Χειρουργείου με απευθείας ανάθεση από την εταιρία ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την καθημερινή λειτουργία του Χειρουργείου του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσό 504,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 16/05/2018 12:22:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΙΚ469074-ΓΝΤ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 18/05/2018 13:29:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΣΜ469074-ΕΦΤ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Κασέτες Φακοθρυψίας όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Χειρουργείου με απευθείας ανάθεση από την εταιρία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ για την καθημερινή λειτουργία του Χειρουργείου του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσό 2.340,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 17/05/2018 14:41:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΚΡ469074-2ΣΝ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Καθετήρων γαστροστομίας όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας της Χειρουργικής κλινικής με απευθείας ανάθεση από την εταιρία ΟΡΑΜΑ Α.Ε. για την καθημερινή λειτουργία της Χειρουργικής κλινικής του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσό 220,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 21/05/2018 09:39:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΠΡ469074-ΔΞ2
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Σετ επιδέσμων PU όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Χειρουργείου με απευθείας ανάθεση από την εταιρία IMPACKT Ε.Π.Ε. για την καθημερινή λειτουργία του Χειρουργείου του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 710,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 21/05/2018 13:03:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΙΙ469074-ΠΜΖ