Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, για... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας είναι... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ενημερώνει τους... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ενημερώνει τους... Δείτε περισσότερα
 
Περίληψη Διακήρυξης 4/2019 Διακήρυξη 4/2019 ΤΕΥΔ Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση για τη ΣΟΧ 2/2018 Την 05 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Ημ/νια: 23/05/2019 10:46:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω1Ε2469074-ΑΦΑ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημ/νια: 24/05/2019 10:35:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 62Λ9469074-8ΥΚ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Οφθαλμολογικού Διαλύματος VISTHESIA όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Χειρουργείου με απευθείας ανάθεση από την εταιρία AMVIS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για την καθημερινή λειτουργία του Χειρουργείου του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 2.400,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 23/05/2019 12:48:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Α2Ξ469074-9ΦΥ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 4877/24-05-2019 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στις εταιρίες α) MILONAS HEALTH S.A., β) BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ και γ) ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 1.104,50 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 24/05/2019 12:36:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ07Κ469074-ΛΥΛ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Σετ Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Χειρουργείου με απευθείας ανάθεση από την εταιρία . ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε για την καθημερινή λειτουργία του Χειρουργείου του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 2.220,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 23/05/2019 11:19:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΕ6469074-ΖΗ7
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Οφθαλμολογικού Υλικού όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 4871/24-05-2019 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ για την καθημερινή λειτουργία του Οφθαλμολογικού τμήματος του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 486,72 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 24/05/2019 09:51:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 66Β7469074-ΑΙΦ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
Ημ/νια: 23/05/2019 12:14:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΓΘ469074-ΨΣ8
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Υλικών όπως αυτά περιγράφονται στις σχετικές αιτήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας με ανάθεση στις εταιρίες α) ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Ε.Π.Ε. και β) ΛΥΚΟΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ για την καθημερινή λειτουργία των διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 743,06€ πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 23/05/2019 11:27:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω2Ω1469074-ΡΛ7
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 24/05/2019 10:32:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 65Κ7469074-ΟΘΤ
Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΘΑΝΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νια: 24/05/2019 14:57:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΕΤ469074-ΡΧ6