Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β΄... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ενημερώνει τους... Δείτε περισσότερα
 
Στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Page 1 of 2 1 2 > >>
Περίληψη Διακήρυξης 3/2019 Διακήρυξη 3/2019 ΤΕΥΔ Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση για τη ΣΟΧ 2/2018 Την 05 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Χαρακτηρισμός ως αχρήστου παλαιού υλικού (ειδών ιματισμού και ένδυσης) της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας
Ημ/νια: 17/04/2019 07:41:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 66Α2469074-ΕΘΦ
Θέμα: Αποδοχή Δωρεών για το Γ.Ν.Ημαθίας- Μον. Νάουσας
Ημ/νια: 17/04/2019 07:32:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΓ3469074-4ΛΩ
Θέμα: Αναγνώριση δαπανών και έγκριση πληρωμής αυτών με την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας
Ημ/νια: 17/04/2019 07:50:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΤΦ469074-Υ7Ψ
Θέμα: Αναγνώριση δαπανών και έγκριση πληρωμής αυτών με την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας
Ημ/νια: 17/04/2019 07:54:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΝΡΨ469074-ΔΩ9
Θέμα: Αποδοχή Δωρεών για το Γ.Ν.Ημαθίας- Μον. Νάουσας
Ημ/νια: 17/04/2019 07:38:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε0Α469074-ΞΘΚ
Θέμα: Αναγνώριση δαπανών και έγκριση πληρωμής αυτών με την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας
Ημ/νια: 17/04/2019 07:45:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ7Ω469074-Ο5Ξ
Θέμα: Αποδοχή Δωρεών για το Γ.Ν.Ημαθίας-Μον. Νάουσας»
Ημ/νια: 17/04/2019 07:26:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΡ6469074-9Χ0
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΠΑΠΑΤΣΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ/νια: 17/04/2019 09:07:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ57469074-Θ6Θ
Θέμα: Επικύρωση της αριθ. 137/4-3-2019 Πράξης της Αναπλ. Διοικήτριας της Υγ. Μον. Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας: «Ορισμός διαχειριστών του έργου με κωδικό ΣΑΕ2019ΣΕ09100000 και τίτλο “Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του τομέα υγείας της μονάδας Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας
Ημ/νια: 17/04/2019 07:58:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕΕ1469074-Α5Ω
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ
Ημ/νια: 17/04/2019 11:19:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΡΖ469074-616