Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 

Το Γεν. Νοσοκομείο Ημαθίας - Μ. Νάουσας διοργανώνει Ημερίδα με θέμα "Γυναίκα: Υγεία και Αθλητισμός".

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00 στον Πολυχώρο Πολιτισμού "ΒΕΤΛΑΝΣ" του Δήμου της Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας.  

Παράλληλη Δράση: "Ενημέρωση για δότες μυελού των οστών"

Πρόγραμμα Ημερίδας

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχαριστεί θερμά... Δείτε περισσότερα
 
Διακήρυξη 1/2019 Περίληψη Διακήρυξης 1/2019 ΤΕΥΔ Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση για τη ΣΟΧ 2/2018 Την 05 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Έγκριση προμήθειας ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 722/17-01-2019 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 448,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 18/01/2019 07:49:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6339469074-1Ψ4
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημ/νια: 18/01/2019 08:35:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨ7Χ469074-6ΣΤ
Θέμα: Aνάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 35.000,00 € στον ΚΑΕ 1311 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2019 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σε εφαρμογή του Διαχειριστικού Προγράμματος 2018 για την ετήσια προμήθεια «Ενδοφθάλμιων φακών CPV 33731110-7» για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ημαθίας (Μ. Βέροιας και Νάουσας) .
Ημ/νια: 18/01/2019 08:05:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Β9Η469074-ΙΓΕ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Ανταλλακτικών και Εργασιών Επισκευής όπως αυτά περιγράφονται στις σχετικές αιτήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση στις εταιρίες: α) RONTIS, β) ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΥΓΕΙΑ Α.Ε., γ) AGFA και δ) ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕΡΡΩΝ για την καθημερινή λειτουργία των διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού για 2.582€ πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 18/01/2019 07:35:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΒΠ469074-5ΒΥ
Θέμα: Χορήγηση μειωμένου ωραρίου "¨αδεια ανατροφής τέκνου" στη ΛΙΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Ημ/νια: 18/01/2019 10:28:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΤΒ469074-Μ0Ν
Θέμα: Δημοσίευση Περίληψης της υπ΄αριθ.1/2019 Διακήρυξη για την διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Ενδοφθάλμιων φακών (CPV 33731110-7) για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, προϋπολογισμού 64.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Γ. Ν. Ημαθίας (Υ.Μ. Βέροιας & Νάουσας) σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού έτους 2018.
Ημ/νια: 18/01/2019 10:38:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΧΖ469074-ΦΔΒ
Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας και κατάταξη σε Μ.Κ. του Επικουρικού Ιατρού Ορθοπαιδικής Ζαχαρία Ζαχαρόπουλου
Ημ/νια: 18/01/2019 09:57:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ93Θ469074-4Ν6
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ CPV 79212200
Ημ/νια: 18/01/2019 14:29:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΓΟ469074-Σ16
Θέμα: Χορήγηση προσαύξησης άγονης ειδικότητας στον ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟ
Ημ/νια: 18/01/2019 09:38:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΣ2469074-Δ5Β
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Ημ/νια: 18/01/2019 11:43:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ93469074-ΚΥΞ