Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγ'οντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 

Συνοπτικός οδηγός προς τους πολίτες

Παρέχει πληροφορίες για την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των νοσηλευόμενων ασθενών και των συνοδών τους.

Διατίθεται σε διάφορα σημεία και προθήκες (stands) του Νοσοκομείου.

Page 1 of 2 1 2 > >>
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντή... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Έγκριση προμήθειας ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 5420/19-06-2018 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία MEDICARE HELLAS A.E. για την καθημερινή λειτουργία του Χειρουργείου του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 1.530,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 20/06/2018 13:14:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΟΞ469074-ΤΒΗ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 20/06/2018 10:07:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕΥΚ469074-ΛΣ4
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 20/06/2018 10:00:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΛΙ469074-9ΦΚ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ)
Ημ/νια: 20/06/2018 09:09:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ87469074-652
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8/13062017(3)UNIP
Ημ/νια: 22/06/2018 10:41:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΒΦ469074-ΔΣΧ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΟΣΟΣΥ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 7583,84€ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Ημ/νια: 22/06/2018 10:48:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒΓ7469074-ΕΒΓ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1797,50 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΑΡ.ΣΥΜΒ. 8/13062017(3)UNIF
Ημ/νια: 22/06/2018 10:09:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΜΝ469074-ΓΒ7
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 22/06/2018 13:23:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΛ7469074-ΥΦΓ
Θέμα: Aνάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 96.603,59 € στον ΚΑΕ 1311 σε βάρος της πίστωσης των προϋπολογισμών εξόδων των οικονομικών ετών 2018- 2019 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την διενέργεια Διεθνή Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια συρραπτικών εργαλείων –CPV 33162200-5, για την κάλυψη αναγκών της μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας ως εξής Για το έτος 2018- 1.500,00 Για το έτος 2019 95.103,59
Ημ/νια: 22/06/2018 14:45:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ3Β469074-Λ7Λ
Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση πληρωμής πρόσθετων εφημεριών ιατρών του Γ.Ν.Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας, μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 22/06/2018 15:16:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΓ7469074-8ΘΝ