Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Τοποθέτηση ιατρού Τσιάχρη Μαρίας του Αθανασίου στην αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Έδρας ΝΑΟΥΣΑ του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας για άσκηση στην ιατρική ειδικότητα της Παιδιατρικής για ένα (1) έτος για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής αυτής ειδικότητας (ΑΔΑ: Ω3ΩΒ465ΦΥΟ-8ΙΖ)