Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Τοποθέτηση Ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα για Ειδίκευση (3038-06/05/2016)