Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντή Παθολογίας και Επιμελητή Β' Παθολογίας ΕΣΥ 

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντή Παθολογίας ΕΣΥ και Επιμελητή Β' Παθολογίας ΕΣΥ (6133-22.08.2017)

Βοηθητικά έγγραφα
Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής στην Επιλογή Πρόσληψης Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ (pdf - doc)
Υπεύθυνη Δήλωση Διορισμού 1 (pdf - doc)
Υπεύθυνη Δήλωση Διορισμού 2 (pdf - doc)

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. - ΣΟΧ 1/2017 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας ενημερώνει ότι τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωσης για πρόσληψη εποχικού προσωπικού έχουν αναρτηθεί στις 17-5-2017 στους πίνακες ανακοινώσεων των Μονάδων Βέροιας και Νάουσας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ - 101
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ - 101
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ - 102
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ - 102
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ - 103
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ - 103
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ - 104
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ -104
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ - 105
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ - 105
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ - 101, 102, 103, 104 ,105

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. - ΣΟΧ 1/2017 

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017

Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων (pdf)

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 (pdf - doc)

 

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β' Παθολογίας ΕΣΥ 

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β' Παθολογίας ΕΣΥ (2360-29.03.2017)

Βοηθητικά έγγραφα
Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής στην Επιλογή Πρόσληψης Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ (pdf - doc)
Υπεύθυνη Δήλωση Διορισμού 1 (pdf - doc)
Υπεύθυνη Δήλωση Διορισμού 2 (pdf - doc)

Τοποθέτηση ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα για ειδίκευση 

Τοποθέτηση ιατρού Τσιάχρη Μαρίας του Αθανασίου στην αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Έδρας ΝΑΟΥΣΑ του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας για άσκηση στην ιατρική ειδικότητα της Παιδιατρικής για ένα (1) έτος για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής αυτής ειδικότητας (ΑΔΑ: Ω3ΩΒ465ΦΥΟ-8ΙΖ)

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Διευθυντή Παθολογίας ΕΣΥ 

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Διευθυντή Παθολογίας ΕΣΥ (5522-18.08.2016)

Βοηθητικά έγγραφα
Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής στην Επιλογή Πρόσληψης Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ (pdf - doc)
Υπεύθυνη Δήλωση Διορισμού 1 (pdf - doc)
Υπεύθυνη Δήλωση Διορισμού 2 (pdf - doc)

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β' Παθολογίας ΕΣΥ 

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β' Παθολογίας ΕΣΥ (5521-18.08.2016)

Βοηθητικά έγγραφα
Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής στην Επιλογή Πρόσληψης Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ (pdf - doc)
Υπεύθυνη Δήλωση Διορισμού 1 (pdf - doc)
Υπεύθυνη Δήλωση Διορισμού 2 (pdf - doc)

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ 

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ (3673 - 31/05/2016)

Βοηθητικά έγγραφα
Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής στην Επιλογή Πρόσληψης Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ (pdf - doc)
Υπεύθυνη Δήλωση Διορισμού 1 (pdf - doc)
Υπεύθυνη Δήλωση Διορισμού 2 (pdf - doc)

Τοποθέτηση Ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα για Ειδίκευση 

Τοποθέτηση Ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα για Ειδίκευση (3038-06/05/2016)