Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Υγειονομική Μονάδα Νάουσας συμμορφούμενο προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θεσπίσει την απαιτούμενη Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων με γνώμονες αφενός την προστασία της ιδιωτικότητας των ληπτών υπηρεσιών υγείας, των επισκεπτών και των εν γένει συναλλασσόμενων με αυτό. Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πολιτική ασφαλείας προσωπικών δεδομένων του Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας