Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Υγειονομική Μονάδα Νάουσας σας ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συμμορφούμενο προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων που έχει θεσπίσει. Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Φόρμα συναίνεσης (ενημέρωση και δήλωση συναίνεσης αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα)