Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντή... Δείτε περισσότερα
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διοίκηση του Γενικού... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Τοποθέτηση ιατρού Τσιάχρη Μαρίας του Αθανασίου... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός Αναισθησιολογικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας με την διαδικασία της απευθείας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (CPV 33172100-7).
Ημ/νια: 21/02/2018 09:09:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΩ6469074-ΡΥ9
Θέμα: Ορισμός Διευθυντών Τομέων Ιατρικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας
Ημ/νια: 20/02/2018 14:58:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΔΜ469074-Ζ6Η
Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» για τις ανάγκες των Μονάδων Βέροιας και Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 9.999,67€ (CPV 33141615-4) σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2015.
Ημ/νια: 21/02/2018 08:53:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 693Υ469074-ΘΤΞ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 21/02/2018 14:02:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΗΑ469074-ΔΩ3
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ
Ημ/νια: 21/02/2018 13:52:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΦΩ469074-Ν6Σ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016
Ημ/νια: 21/02/2018 14:38:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Ψ6469074-ΘΥΖ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ - Αρ. Συμβ. 27-17/2013
Ημ/νια: 22/02/2018 15:40:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ8Δ469074-Ε3Ι
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ
Ημ/νια: 21/02/2018 15:02:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒ5Ν469074-8Σ0
Θέμα: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» του Γ.Ν. Ημαθίας, ΥΓ.Μ. Βέροιας και Νάουσας
Ημ/νια: 23/02/2018 13:40:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 69Θ1469074-9ΞΡ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας στην Ανοσοαιματολογία για την εναρμόνιση/ συμμόρφωση της λειτουργίας της Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Γ2γ/57384/21-11-2017 Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 4293/Β/11-12-2017
Ημ/νια: 23/02/2018 13:43:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ1Ο469074-7Β1