Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Η Αν. Διοικήτρια του Γ.Ν. Ημαθίας – Υγ. Μον. Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
14 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α' & Β'... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας είναι... Δείτε περισσότερα
 
Περίληψη Διακήρυξης 6/2019 Διακήρυξη 6/2019 ΤΕΥΔ Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση για τη ΣΟΧ 2/2018 Την 05 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
Ημ/νια: 26/06/2019 08:22:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΚΛ469074-0ΛΦ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ
Ημ/νια: 26/06/2019 09:06:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω0ΙΞ469074-ΛΡΥ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 26/06/2019 13:11:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ1Β469074-ΠΕ0
Θέμα: Aνάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού 16.500,00 € στον ΚΑΕ 1359 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των οικονομικών ετών 2019 και 2020 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια απολυμαντικών– CPV: 24455000-8 από το πρόγραμμα προμηθειών και υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2018, για την κάλυψη των αναγκών της Μ. Νάουσας του Γ.Ν Ημαθίας αναλυτικά ανά έτος ως εξής: Οικονομικό Έτος 2019 : 6.850,00 € Οικονομικό Έτος 2020 : 9.650,00 €
Ημ/νια: 26/06/2019 08:09:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6360469074-ΙΓ0
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 25/06/2019 13:27:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΤ9469074-ΘΧ9
Θέμα: Συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 25/06/2019 14:35:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΡΤ469074-ΒΔΓ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 26/06/2019 13:18:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΠΠ469074-ΤΗΦ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ
Ημ/νια: 26/06/2019 13:21:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΙΜ469074-ΥΧ1
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Σετ επιδέσμων και Σετ δοχείων συλλογής εκκρίσεων για το Χειρουργείο όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του Χειρουργείου με απευθείας ανάθεση από την εταιρία ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ για την καθημερινή λειτουργία του Χειρουργείου του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 180,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 26/06/2019 13:53:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 62ΡΚ469074-ΙΣ3
Θέμα: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
Ημ/νια: 26/06/2019 14:33:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 63ΒΤ469074-ΗΝΜ