Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου... Δείτε περισσότερα
 
Στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντή... Δείτε περισσότερα
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διοίκηση του Γενικού... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Τοποθέτηση ιατρού Τσιάχρη Μαρίας του Αθανασίου... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΤ.ΧΩΡΑΣ
Ημ/νια: 11/12/2017 11:18:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ7Χ469074-ΥΓ0
Θέμα: Χορήγηση Μ.Κ. σε επικουρικό ιατρό βάσει του Ν. 4472/2017
Ημ/νια: 11/12/2017 08:56:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΙΑ5469074-9Ρ3
Θέμα: Χορήγηση Μ.Κ. σε Ειδικευομένους Ιατρούς βάσει του Ν.4472/2017
Ημ/νια: 11/12/2017 09:04:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΔΨ469074-2Α9
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΤ. ΧΩΡΑ
Ημ/νια: 11/12/2017 11:37:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ5Α469074-ΛΧΒ
Θέμα: Χορήγηση Μ.Κ. σε Ειδικευμένους ιατρούς βάσει του Ν.4472/2017
Ημ/νια: 11/12/2017 09:01:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΞΟΥ469074-39Χ
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ημ/νια: 11/12/2017 11:22:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨ95469074-ΛΥΨ
Θέμα: Έγκριση κατατεθειμένων προγραμμάτων εφημεριών Ιατρών ΕΣΥ και λοιπού προσωπικού του Γ. Ν. Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 11/12/2017 14:37:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΓ5469074-ΩΨ8
Θέμα: Αναγνώριση δαπανών και έγκριση πληρωμής αυτών με την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας
Ημ/νια: 11/12/2017 14:44:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω04Θ469074-4ΕΦ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ημ/νια: 11/12/2017 11:41:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6525469074-ΞΨ1
Θέμα: Αναγνώριση δαπανών για την προμήθεια πετρελαίου και καυσίμων για τις ανάγκες της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας και έγκριση πληρωμής αυτών
Ημ/νια: 11/12/2017 14:41:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 66ΝΦ469074-0ΑΑ