Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Διαύγεια - Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Διαύγεια

ΥΥΚΑ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση

ΕΟΠΥΥ

Vrisko.gr

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας για... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Η Αναπλ. Διοικήτρια του Γ.Ν.Ημαθίας – Μονάδα... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας,... Δείτε περισσότερα
 
Το Γεν. Νοσοκομείο Ημαθίας - Μ. Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Page 1 of 2 1 2 > >>
Περίληψη Διακήρυξης 2/2019 Διακήρυξη 2/2019 ΤΕΥΔ Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση για τη ΣΟΧ 2/2018 Την 05 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 Πρόσληψη Εποχικού... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεως Επιμελητή Β'... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Aντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική αίτηση προμήθειας του μικροβιολογικού με απευθείας ανάθεση από την εταιρία ABBOT LABORATORIES (ELLAS) A.B.E.E. για την καθημερινή λειτουργία του Μικροβιολογικού τμήματος του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 1.480,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 18/02/2019 10:16:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΦΘ469074-Π0Ω
Θέμα: Δημοσίευση περίληψης της υπ΄αριθ. 2/2019 Διακήρυξη για την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Ιατρικών Βελόνων (CPV 33141320-9) για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 22.822,58 € χωρίς ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Γ. Ν. Ημαθίας (Υ.Μ. Βέροιας & Νάουσας) σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού έτους 2018.
Ημ/νια: 18/02/2019 09:07:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΠ9469074-3ΝΒ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Οφθαλμολογικού Υλικού όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.:1847/18-02-2019 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ για την καθημερινή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 390,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 18/02/2019 10:21:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ω85Σ469074-4ΜΖ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 19/02/2019 13:47:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΚ8469074-2Φ5
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΤΗΣΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημ/νια: 18/02/2019 13:58:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 60ΔΗ469074-ΖΝΔ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
Ημ/νια: 19/02/2019 13:32:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 65Ζ4469074-0ΨΛ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ
Ημ/νια: 19/02/2019 14:11:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΝΙ469074-ΕΑΔ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημ/νια: 19/02/2019 13:19:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 69ΕΛ469074-ΘΤΗ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας ΤΡΥΒΛΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ- ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 1856/18-02-2019 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία α) ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.,β) SCITEC ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Ε. γ) ΑΡΗΣ ΜΑΤΖΩΡΟΣ Α.Ε. δ) ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΕ για την καθημερινή λειτουργία του μικροβιολογικού τμήματος του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 683,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 18/02/2019 13:42:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΨΘ469074-3ΒΑ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ
Ημ/νια: 19/02/2019 14:57:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ66Β469074-ΛΛΔ