Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

 

Καλώς ήλθατε στον Ιστότοπό μας

Η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας σας καλοσωρίζουν στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας.

Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Α'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Επειγόντων Χειρουργείων Β'... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας, η... Δείτε περισσότερα
 
Λίστα Χειρουργείου της Μονάδας Νάουσας για... Δείτε περισσότερα
 

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας... Δείτε περισσότερα
 
Page 1 of 2 1 2 > >>
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων του κλάδου Ιατρών... Δείτε περισσότερα
 
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντή... Δείτε περισσότερα
 
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΤΣΚΑΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑ
Ημ/νια: 13/07/2018 08:30:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΟΕ469074-Ω3Υ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Καρέκλες γραφείου τροχήλατες και καθίσματα αναμονής όπως αυτά περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.:6098/13-07-2018 έγγραφο με απευθείας ανάθεση στην εταιρία Χασιώτης Δημήτριος για την καθημερινή λειτουργία των γραφείων της Διοίκησης του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας εκτιμώμενου ποσού 865,50 € χωρίς Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 13/07/2018 14:12:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ14Ξ469074-ΓΧΧ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΨΗΦΙΟΠΙΟΙΤΗΣ GR 85-X DIGITIZER)
Ημ/νια: 16/07/2018 11:50:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΗ7469074-7ΛΤ
Θέμα: Aνάληψη υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση) συνολικού ποσού 10.209,38 € στον ΚΑΕ 1281 σε βάρος της πίστωσης των προϋπολογισμών εξόδων των οικονομικών ετών 2018- 2019 του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μονάδα Νάουσας) για την διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών για συσκευές αναπαραγωγής εγγράφων –CPV 30192400-5, για την κάλυψη αναγκών της μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας ως εξής Για το έτος 2018- 4.250,00 € Για το έτος 2019 5.959,38 €
Ημ/νια: 16/07/2018 13:40:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΦ3469074-ΛΟΜ
Θέμα: Αποδοχή παραίτησης ειδικευόμνης ιατρού Μικροπούλου Ι.
Ημ/νια: 17/07/2018 13:53:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΖΦ469074-ΦΞ0
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 19/07/2018 09:20:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΩΤΕ469074-Ρ9Γ
Θέμα: Έγκριση κατατεθειμένων προγραμμάτων εφημεριών Ιατρών ΕΣΥ και λοιπού προσωπικού του Γ. Ν. Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 18/07/2018 11:21:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6467469074-0Γ5
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 19/07/2018 09:29:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ57469074-Υ51
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 19/07/2018 09:41:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ2Ε469074-ΕΡΝ
Θέμα: Αναγνώριση δαπανών και έγκριση πληρωμής αυτών με την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας
Ημ/νια: 19/07/2018 11:12:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: 7ΑΑΤ469074-ΚΒ0

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ
Πρόγραμμα Έγκαιρης Παρέμβασης Παιδικής Βαρηκοϊας και Κώφωσης


 

 

http://gnnaousas.gr/home