Διοικητική Υπηρεσία

Home / Διοικητική Υπηρεσία

Διοικητική Υπηρεσία

Η Διοικητική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις ως ακολούθως:
α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού
β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως ακολούθως:

α)Υποδιεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού:
1.Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
2.Τμήμα Γραμματείας
3.Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών
4.Τμήμα Κίνησης Ασθενών
5.Τμήμα Οικονομικού
6.Τμήμα Επιστασίας − Ιματισμού

β)Υποδιεύθυνση Τεχνικού:
1.Τμήμα Τεχνικού
2.Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας