Διοίκηση

Home / Διοίκηση

Διοίκηση

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

Τα όργανα Διοίκησης του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3329/2005, είναι: