Πολιτική ασφαλείας προσωπικών δεδομένων

Home / Πολιτική ασφαλείας προσωπικών δεδομένων

Πολιτική ασφαλείας προσωπικών δεδομένων

Το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας συμμορφούμενο προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ ήδη από τις 25 Μαΐου 2018 θεσπίζει την ακόλουθη Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων, με γνώμονες αφενός την προστασία της ιδιωτικότητας των ληπτών υπηρεσιών υγείας, των επισκεπτών και των εν γένει συναλλασσόμενων με αυτό.

Πολιτική ασφαλείας προσωπικών δεδομένων του Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

Στόχος της νέας Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων είναι η διασφάλιση του υψηλού επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας και η απαρέγκλιτη τήρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Σε αυτό το πλαίσιο, το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας συλλέγει και διατηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που το επισκέπτονται και νοσηλεύονται σε αυτό, αποκλειστικά και μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο και συνάμα νόμιμο, βάσει ρητώς καθορισμένων σκοπών όπως αναφέρονται στο οικείο νομοθετικό πλαίσιο. Σε περίπτωση δε που τα ανωτέρω δεδομένα τύχουν επεξεργασίας, αυτή είναι σύννομη και θεμιτή, λαμβάνει χώρα με τρόπο διαφανή, ώστε να είναι διασφαλισμένη η ακεραιότητα και η αδυναμία διαρροής τους. Για τους λόγους αυτούς, το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας μετέρχεται μέσα πρόσφορα, κατάλληλα και αναλογικά, προκειμένου να μην υπερακοντίζει η διαδικασία το σκοπό. Τα παραπάνω τηρούνται επακριβώς δυνάμει ειδικών πρωτοκόλλων και οι ενδιαφερόμενοι έχουν πάντα την απαιτούμενη ενημέρωση.

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας (για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679) είναι: