Θέσεις Προσωπικού

Home / Θέσεις Προσωπικού
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟΥ  Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟΥ  Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

                Σήμερα 8-11-2023, ημέρα Τετάρτη, αναρτούμε τον πίνακα τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων, για την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, βαθμού Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Οφθαλμολογίας της Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας, μετά τη σύγκληση του Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ του Νοσοκομείου, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 2540/15-3-2023 (ΑΔΑ: ΨΕ8Σ469074-69Η) Απόφασης – Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. της Μον. Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας.