Επιστημονικό Συμβούλιο

Home / Επιστημονικό Συμβούλιο

Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας, αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 1.  Φλέγγας Δημήτριος, Συντονιστής Διευθυντής Οφθαλμολογικού Τμήματος – ως Πρόεδρος
 2.  Προδρομίδης Πρόδρομος, Διευθυντής Καρδιολογίας- ως Τακτικό Μέλος
 3.  Ελευθερόπουλος Αλέξανδρος, Επιμελητής Α΄ Ορθοπαιδικής/Προσ. Προϊστ. Ορθοπαιδικού Τμ.- ως Τακτικό Μέλος
 4.  Κεσίδου Φανή, Επιμελήτρια Β΄ Ιατρ. Βιοπαθολογίας- ως Τακτικό Μέλος
 5.  Αϊδίνης Ανδρέας, Ειδικευόμενος Ιατρός Καρδιολογικού Τμ.- ως Τακτικό Μέλος
 6.  Κουτρουλιάς Θεοφάνης, ΠΕ Διαιτολόγων /Προϊστάμενος Τμ. Διατροφής- ως Τακτικό Μέλος με αναπληρωτή του τον Μπολιό Ιωάννη, ΠΕ Φαρμακοποιών/Διευθυντή Φαρμακευτικού Τμ.
 7.  Φωστηροπούλου Ελισάβετ, ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας – ως Τακτικό Μέλος
 8.  Τσαρνούχα Γαβριήλ, ΠΕ Νοσηλευτικής – ως Τακτικό Μέλος με αναπληρώτριά του την Ιτσκάρα Ευδοξία, ΤΕ Νοσηλευτικής/Αναπλ. Προϊστ. Ε.Ι.

Ως Γραμματέας του Επιστημονικού Συμβουλίου, έχει οριστεί η κ. Ζάλιου Στεργιανή, κλάδου ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας και αναπληρώτριά της η κ. Ανθρακέα Αικατερίνη, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Η θητεία του παραπάνω Επιστημονικού Συμβουλίου είναι διετής και έχει αρχίσει από την 18-6-2018.

Η συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου έγινε με την Πράξη 177/2018 του Γρ. Διοικητή (5367/18-06-2018) – ΑΔΑ:6ΘΦ2469074-ΤΛΣ

 

 


 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3329/05:

Σε κάθε νοσοκομείο συνιστάται εννεαμελές Επιστημονικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

α) Δύο ιατρούς με βαθμό Διευθυντή, που εκλέγονται από όλους τους Διευθυντές ιατρούς του Νοσοκομείου, με τους αναπληρωτές τους.

β) Έναν ιατρό με βαθμό Αναπληρωτή Διευθυντή, που εκλέγεται από όλους τους Αναπληρωτές Διευθυντές ιατρούς του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του.

γ) Εναν ιατρό με βαθμό Επιμελητή Α’, που εκλέγεται από όλους τους Επιμελητές Α’ του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του.

δ) Εναν ιατρό με βαθμό Επιμελητή Β’, που εκλέγεται από όλους τους Επιμελητές Β’ του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του.

ε) Έναν επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατρό, κατηγορίας ΠΕ και έναν επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατρό, κατηγορίας TE, με βαθμό τουλάχιστον Α’, που εκλέγονται από όλους τους μη ιατρούς υπαλλήλους, κατηγορίας Π Ε και TE αντίστοιχα, που υπάγονται στην Ιατρική Υπηρεσία.

στ) Εναν ειδικευόμενο ιατρό, που εκλέγεται από όλους τους ειδικευόμενους ιατρούς του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του. ζ) Έναν Νοσηλευτή ΠΕ με βαθμό Α’, και ελλείψει αυτού έναν Νοσηλευτή TE ή μαία ή επισκέπτρια υγείας με βαθμό Α’, που εκλέγεται από όλους τους νοσηλευτές και μαίες του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του.

Αν οποιοδήποτε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου χάσει την ιδιότητα με την οποία έχει εκλεγεί, παύει αυτόματα να είναι μέλος και ορίζεται νέο με την αρχική διαδικασία, για το υπόλοιπο της θητείας. Αντικατάσταση μέλους, με την ίδια διαδικασία, γίνεται και στην περίπτωση κατά την οποία το μέλος απουσιάζει από περισσότερες από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα όταν αυτό ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή δύο τουλάχιστον μέλη του. Στην πρώτη συνεδρίασή του, το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρό του. Υποψήφιοι για το αξίωμα αυτό δύνανται να είναι μόνο ιατροί που κατέχουν το βαθμό του Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Διοικητής του Νοσοκομείου διενεργεί κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων, για την ανάδειξη του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών θεωρημένο από τον Διοικητή του Νοσοκομείου. Η γραμματειακή υποστήριξη του Επιστημονικού Συμβουλίου ανατίθεται σε υπάλληλο της Διοικητικής Διεύθυνσης του Νοσοκομείου, οριζόμενο από τον Διοικητή.

Η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι διετής και η συγκρότηση του γίνεται με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόμενους και τους εξωτερικούς ασθενείς του Νοσοκομείου. Στις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται:

 • Η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου και μηνιαίου προγράμματος εφημερίων των ιατρών των Τομέων και Τμημάτων του Νοσοκομείου και η έγκαιρη υποβολή του στον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου για έγκριση, ή όπου αυτός δεν υπάρχει, στον Διοικητή. Οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα των εφημεριών γίνεται μόνο με γραπτή και αιτιολογημένη εισήγηση του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου και έγκριση από τον Αναπληρωτή Διοικητή, ή όπου αυτός δεν ορίζεται, από τον Διοικητή.
 • Η συγκρότηση και η παρακολούθηση της δραστηριότητας επιστημονικών επιτροπών του Νοσοκομείου και όποιων άλλων επιτροπών ή ομάδων εργασίας όταν η σύστασή τους αποφασιστεί από τον Διοικητή.
 • Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων εκτός Νοσοκομείου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Η οργάνωση και η ενημέρωση της κλασικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου.
 • Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας.
 • Η εισήγηση, προς τον Διοικητή, μέτρων που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας των επί μέρους μονάδων του Νοσοκομείου, στη θέσπιση προτεραιοτήτων κατά τον προγραμματισμό της προμήθειας εξοπλισμού ή υγειονομικού υλικού και σε οτιδήποτε κριθεί, από τον Διοικητή, ό,τι δύναται να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους ασθενείς υπηρεσιών.