Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Home / Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:

  1. Την ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων για αυτόν υλικών.
  2. Την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες ασφαλείας.
  3. Την διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφαλείας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού.
  4. Την διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού , την σύνταξη και επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης.
  5. Την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και την μελέτη ένταξης τους στο νοσοκομείο
  6. Την εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος.
  7. Την καταγραφή , αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του εξοπλισμού.