ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝ. ΝΑΟΥΣΑΣ – Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Σήμερα 8-9-2023, ημέρα Παρασκευή, αναρτούμε τον πίνακα τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων, για την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, βαθμού Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας για το ΤΕΠ) της Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας, μετά τη σύγκληση του Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ του Νοσοκομείου, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 2540/15-3-2023 (ΑΔΑ: ΨΕ8Σ469074-69Η) Απόφασης – Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. της Μον. Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας.