Ολοκλήρωση μηχανισμού διακυβέρνησης κλινικής πληροφορίας σε εφαρμογή της μεταρρύθμισης Συ.Κ.Ν.Υ.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Νάουσα 24-5-2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκλήρωση μηχανισμού διακυβέρνησης κλινικής πληροφορίας σε εφαρμογή της μεταρρύθμισης Συ.Κ.Ν.Υ.

Με το παρόν ενημερώνουμε πως από 24-05-2024 η Υγειονομική Μονάδα της Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας πλέον διαθέτει όλη την απαραίτητη ψηφιακή ετοιμότητα και δυνατότητα να αποστέλλει όλες τις ιατρικές πράξεις στον ΕΟΠΥΥ σε κωδικοποίηση νοσηλειών DRG, μέσω εξειδικευμένου και ειδικά διαμορφωμένου πρωτοκόλλου HL7, ενώ παράλληλα το προσωπικό του γραφείου κίνησης και νοσηλειών έχει ολοκληρώσει την απαραίτητη εκπαίδευση και κατάρτιση για τη λειτουργία αυτή.
Η διασύνδεση του ΟΠΣΥ του νοσοκομείου μας με τον ΕΟΠΠΥ προσφέρει νέες δυνατότητες στην λειτουργία του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας με τη δημιουργία νέου ενιαίου Ιατρικού Εξιτηρίου που αποστέλλεται στον ΕΟΠΥΥ και το οποίο εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη πορεία νόσου ενός ασθενούς, τις φαρμακευτικές αγωγές, τις χειρουργικές και άλλες ιατρικές πράξεις που έλαβαν χώρα, τα συνοδευόμενα ιατρικά πρακτικά για τις πράξεις αυτές και τυχόν επεμβάσεις, τις συνθήκες εξόδου κ.α.)
Η διασύνδεση αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή του Νοσοκομείου Νάουσας στην εφαρμογή του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών έτσι ώστε να μπορεί ο ΕΟΠΥΥ να διεκπεραιώνει τον απαραίτητο ποιοτικό έλεγχο των κλινικών διαδικασιών και ιατρικών πρωτοκόλλων πριν τη τελική αποζημίωση του παραγόμενου έργου του Νοσοκομείου μας σύμφωνα με τη κοστολόγηση που διεκπεραιώνεται από το ΚΕΤΕΚΝΥ.
Με το ορόσημο αυτό ως κεκτημένο ολοκληρώνεται από πλευράς του Νοσοκομείου Νάουσας ο απαιτούμενος ψηφιακός μηχανισμός διακυβέρνησης κλινικής πληροφορίας έτσι ώστε να είναι εφικτή η Αξιολόγηση, Κοστολόγηση και Αποζημίωση Έργου της νοσοκομειακής μονάδος αυτής σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση ΣυΚΝΥ-DRG.
Ο Αναπλ. Διοικητής
Γ.Ν.Ημαθίας – Υγ. Μον. Νάουσας
Δρ. ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ