Διαύγεια

Home / Διαύγεια

Διαύγεια

Το πρόγραμμα Διαύγεια δημιουργήθηκε για την πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών (ΦΕΚ 112/Α/2010). Με το νόμο αυτό εισάγεται η υποχρέωση καταχώρισης και ανάρτησης των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο. Το Νοσοκομείο μας χρησιμοποιεί τους διαδικτυακούς τόπους που παρέχονται από το “Πρόγραμμα Διαύγεια” για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων σε αντικατάσταση της “Εφημερίδας της Υπηρεσίας”. Η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ΦΕΚ 50/Α/1997).

Κατηγορίες που μπορείτε να επιλέξετε:

Διακηρύξεις

Συμβάσεις

Κατακυρώσεις

Αναθέσεις

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Εγκρίσεις δαπανών

Ισολογισμοί – Απολογισμοί

Συλλογικά όργανα – Επιτροπές – Ομάδες εργασίας – Ομάδες έργου – Μέλη συλλογικών οργάνων

Λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις

Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων

Διορισμοί

Υπηρεσιακές μεταβολές

Πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων & επιλαχόντων

Κανονιστικές πράξεις